Τετάρτη 13 Απριλίου 2016

H ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ:


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Αθήνα, 12 Απριλίου 2106

Μετεγκατάσταση και Επανεγκατάσταση: απαιτείται επειγόντως δράση από τα κράτη μέλη της ΕΕ

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει επικαιροποιημένα στοιχεία σχετικά με την πρόοδο που σημειώθηκε μέχρι τις 11 Απριλίου 2016 και αξιολογεί τα μέτρα που έλαβαν τα κράτη μέλη για την υλοποίηση του προγράμματος επείγουσας μετεγκατάστασης και του ευρωπαϊκού προγράμματος επανεγκατάστασης. Συνολικά, η πρόοδος που σημειώθηκε μετά την πρώτη έκθεση της Επιτροπής δεν είναι ικανοποιητική: όσον αφορά τη μετεγκατάσταση, σημειώθηκε μικρή πρόοδος από τα μέσα Μαρτίου, ενώ στον τομέα της  επανεγκατάστασης η πρόοδος είναι πιο ικανοποιητική, κυρίως ως αποτέλεσμα της συμφωνίας ΕΕ -Τουρκίας, που έδωσε μεγαλύτερη έμφαση στις προσπάθειες επανεγκατάστασης. Λαμβανομένης υπόψη της ανθρωπιστικής κατάστασης στην Ελλάδα, καθίσταται ολοένα και περισσότερο επείγον να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες στον τομέα της μετεγκατάστασης.

Ο Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Υπηκοότητας Δημήτρης Αβραμόπουλος δήλωσε σχετικά: «Τα κράτη μέλη πρέπει να εκπληρώσουν επειγόντως τις πολιτικές και νομικές τους δεσμεύσεις για τη μετεγκατάσταση ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας από την Ελλάδα και την Ιταλία. Δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα. Οι προσπάθειες μετεγκατάστασης πρέπει να αυξηθούν θεαματικά για να αντιμετωπιστεί η επείγουσα ανθρωπιστική κατάσταση στην Ελλάδα και να αποφευχθεί η επιδείνωση της κατάστασης στην Ιταλία. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να επιταχύνουν και να αυξήσουν τις προσπάθειές τους στον τομέα της επανεγκατάστασης. Για να τεθεί οριστικά τέλος στις ανεξέλεγκτες και επικίνδυνες μεταναστευτικές διαδρομές, πρέπει να ανοίξουμε ασφαλείς και νόμιμες οδούς προς την Ευρώπη για τα άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας. Με τη θέση σε ισχύ της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας και του μηχανισμού 1:1, έχει καταστεί ακόμα πιο επείγον για τα κράτη μέλη να λάβουν άμεσα μέτρα για την υλοποίηση των δεσμεύσεών τους όσον αφορά την επανεγκατάσταση.»
Μετεγκατάσταση
Στην πρώτη έκθεση για τη μετεγκατάσταση και την επανεγκατάσταση της 16ης Μαρτίου 2016, η Επιτροπή έθεσε ως στόχο τη μετεγκατάσταση τουλάχιστον 6.000 ατόμων έως τη δημοσίευση της δεύτερης έκθεσης. Ο στόχος αυτός δεν επιτεύχθηκε. Μόνο 208 επιπλέον άτομα μετεγκαταστάθηκαν το διάστημα που καλύπτει η έκθεση, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των αιτούντων που μετεγκαταστάθηκαν από την Ελλάδα και την Ιταλία σε 1.145. Μόνο λίγα κράτη μέλη της ΕΕ και συνδεδεμένα κράτη μέλη ανέλαβαν προσπάθειες μετεγκατάστασης.
Με βάση τις τελευταίες διαθέσιμες πληροφορίες, 35.000 έως 40.000 άτομα που βρίσκονται Ελλάδα θα είναι επιλέξιμα για μετεγκατάσταση. Στη σημερινή έκθεση, η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν δραστικά τις προσπάθειες μετεγκατάστασης ώστε να μπορέσει η Ελλάδα να αντιμετωπίσει την ανθρωπιστική κατάσταση έκτακτης ανάγκης και να αποτραπεί η επιδείνωση της κατάστασης στην Ιταλία, όπου οι μεταναστευτικές ροές αυξάνονται συνεχώς. Στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ απευθύνουν συστηματικά έκκληση, για επιτάχυνση των προσπαθειών μετεγκατάστασης. Οι εκκλήσεις αυτές πρέπει τώρα να συνδυαστούν με αποφασιστική δράση από τις αρμόδιες εθνικές υπηρεσίες επί τόπου.
Η Επιτροπή εξακολουθεί να πιστεύει ότι αν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, και κυρίως τα κράτη μέλη μετεγκατάστασης, εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους, οι στόχοι μπορούν να επιτευχθούν και θα επιτευχθούν. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί την εφαρμογή των συστάσεων και των στόχων που περιέχονται στην πρώτη έκθεση για τη μετεγκατάσταση και την επανεγκατάσταση, διατηρώντας το δικαίωμα να παρεμβαίνει σε περίπτωση που τα κράτη μέλη δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους.
Επανεγκατάσταση
Σύμφωνα με πληροφορίες που κοινοποίησαν τα κράτη μέλη και τα συνδεδεμένα με το σύστημα του Δουβλίνου κράτη, από την έναρξη του προγράμματος της ΕΕ για την επανεγκατάσταση, που εγκρίθηκε στις 20 Ιουλίου 2015, 5.677 εκτοπισμένα άτομα που χρήζουν προστασίας επανεγκαταστάθηκαν σε 15 χώρες.
Ενώ σύμφωνα με τα συμπεράσματα της 20ής Ιουλίου 2015, τα κράτη μέλη συμφώνησαν σε ένα σχετικά ευρύ φάσμα περιοχών προτεραιότητας για επανεγκατάσταση, αναμένεται ότι, σε συνέχεια της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας της 18ης Μαρτίου 2016, οι περισσότερες από τις περίπου 16.800 θέσεις που απομένουν ακόμη στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος θα διατεθούν για την επανεγκατάσταση ατόμων από την Τουρκία. Στις 21 Μαρτίου 2016, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για τη διάθεση 54.000 επιπλέον θέσεων επανεγκατάστασης ή άλλων μορφών νόμιμης  εισόδου μεταναστών από την Τουρκία, που είχαν αρχικά προβλεφθεί για μετεγκατάσταση.
Η ΕΕ και η Τουρκία συμφώνησαν στις 18 Μαρτίου 2016 ότι για κάθε Σύριο που γίνεται εκ νέου δεκτός στην Τουρκία μετά την παράτυπη άφιξή του στα ελληνικά νησιά, θα επανεγκαθίσταται ένας Σύριος από την Τουρκία. Ο εν λόγω μηχανισμός 1:1 στοχεύει στην αντικατάσταση των παράτυπων ροών μεταναστών που διασχίζουν υπό επικίνδυνες συνθήκες το Αιγαίο Πέλαγος από μια εύρυθμη και νόμιμη διαδικασία επανεγκατάστασης.
Στο σύντομο χρονικό διάστημα, από τις 4 Απριλίου 2016, που εφαρμόζεται ο μηχανισμός 1:1, επανεγκαταστάθηκαν 37 Σύριοι στη Γερμανία, 11 στη Φινλανδία και 31 στις Κάτω Χώρες.
Η Επιτροπή, από κοινού με τα κράτη μέλη και τις τουρκικές αρχές και σε συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) και την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR), καταρτίζει τυποποιημένες επιχειρησιακές διαδικασίες για την ταχεία εφαρμογή του σκέλους της συμφωνίας 1:1 με την Τουρκία που αφορά την επανεγκατάσταση. Η τελική έγκριση αυτών των διαδικασιών από την ΕΕ και την Τουρκία αναμένεται να πραγματοποιηθεί σύντομα.
Τακτικά επικαιροποιημένα στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των επιστροφών και επανεγκαταστάσεων, καθώς και με τη διάθεση υπαλλήλων της EASO και του Frontexστο πλαίσιο της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας παρέχονται εδώ. Η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας στις 20 Απριλίου 2016.
Ιστορικό
Το προσωρινό πρόγραμμα επείγουσας μετεγκατάστασης θεσπίστηκε με δύο αποφάσεις του Συμβουλίου τον Σεπτέμβριο του 2015, στις οποίες τα κράτη μέλη δεσμεύτηκαν για τη μετεγκατάσταση 160.000 ατόμων από την Ιταλία και την Ελλάδα (και κατά περίπτωση από άλλα κράτη μέλη) έως τον Σεπτέμβριο του 2017.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 7ης Μαρτίου ζήτησε να επιταχυνθεί η εφαρμογή της μετεγκατάστασης προκειμένου να μειωθεί η μεγάλη πίεση που ασκείται σήμερα στην Ελλάδα. Η σημερινή έκθεση απαντά στα συμπεράσματα του Συμβουλίου, στην  υποχρέωση βάσει του άρθρου 12 των δύο αποφάσεων για τη μετεγκατάσταση και την επανεγκατάσταση, καθώς και στη δέσμευση της Επιτροπής στο πλαίσιο τουχάρτη πορείας «Αποκατάσταση του χώρου Σένγκεν».
Στις 8 Ιουνίου 2015, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα επανεγκατάστασης. Ακολούθησε η συμφωνία της 20ής Ιουλίου μεταξύ των κρατών μελών για την επανεγκατάσταση 22.504 ατόμων τα οποία είχαν σαφώς ανάγκη διεθνούς προστασίας, με βάση τα στοιχεία που κατέθεσε η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR).
Μετά τη σύνοδο κορυφής των ηγετών της ΕΕ με την Τουρκία στις 29 Νοεμβρίου 2015, εγκρίθηκε το σχέδιο δράσης ΕΕ-Τουρκίας.  Το εθελοντικό πρόγραμμα εισδοχής είναι ένα από τα σημαντικότερα μέσα του προγράμματος, με στόχο τη στήριξη της Τουρκίας για την αντιμετώπιση του αυξανόμενου αριθμού προσφύγων, καθώς και την παροχή νόμιμης και ασφαλούς πρόσβασης στην Ευρώπη για τα άτομα που έχουν πραγματική ανάγκη προστασίας.
Περισσότερες πληροφορίες
Δελτίο Τύπου: Πρώτη έκθεση σχετικά με τη μετεγκατάσταση και την επανεγκατάσταση


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου