ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΕΙΝΑΙ..


Διπλωματικό Σώμα

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Με τον όρο Διπλωματικό Σώμα χαρακτηρίζεται το σύνολο των ξένων διπλωματικών αντιπροσώπων που είναι διαπιστευμένοι σε μία Χώρα.Στη συνήθη χρήση του ο όρος πολλές φορές αποδίδεται λανθασμένα ως το σύνολο των διπλωματικών υπαλλήλων ενός κράτους. Η σειρά των μελών του Διπλωματικού Σώματος (Δ.Σ.) καθορίζεται αφενός από την τάξη στην οποία ανήκει έκαστος και αφετέρου επί της αρχαιότητας, δηλαδή από την χρονολογία της άφιξής του και της υποβολής των διαπιστευτηρίων του στον Αρχηγό του Κράτους.

Πίνακας περιεχομένων 1 Γενικά ,2 Υπόσταση,3 Σημασία,4 Πρύτανης Δ.Σ. 

Στον όρο αυτό περιλαμβάνονται κυρίως οι Αρχηγοί των διπλωματικών αντιπροσωπειών των Πρεσβειών, ενώ σε πολλά κράτη περιλαμβάνονται όλο το προσωπικό των Πρεσβειών που φέρει διπλωματικό χαρακτήρα, π.χ. σύμβουλοι, γραμματείς, ακόλουθοι (εμπορικοί, στρατιωτικοί, ναυτικοί), διερμηνείς κ.λπ. Κατάλογος του προσωπικού αυτών ανακοινώνεται στο Υπουργείο Εξωτερικών της Χώρας που ενημερώνεται για κάθε επερχόμενη μεταβολή. Εννοείται βέβαια ότι και οι σύζυγοι και τα τέκνα των αρχηγών αλλά και του προσωπικού αυτών που φέρουν την διπλωματική ιδιότητα θεωρούνται επίσης μέλη του Δ.Σ. ως συμμεριζόμενα την τάξη και την παράσταση του συζύγου και πατέρα.

Σημειώνεται πάντως ότι πολύ παλαιότερα δεν επιτρέπονταν ο διπλωματικός απεσταλμένος να συνοδεύεται από την οικογένειά του στο κράτος που θα υπηρετούσε και για το λόγο αυτό επιλέγονταν συνηθέστερα άγαμοι υπάλληλοι, προς αποφυγή περισσότερο τυχόν ενεργούς ανάμιξης του ωραίου φύλου. Σήμερα οι σύζυγοι των διπλωματικών υπαλλήλων συνοδεύουν αυτούς διευκολύνοντάς τους τα μέγιστα στις κοινωνικές σχέσεις και παραστάσεις απολαμβάνοντας των διπλωματικών προνομίων.

Για άλλα συγγενικά μέλη εκτός των τέκνων, όπως αδέλφια, ξαδέλφια, ανίψια κ.λπ., διατυπώνονται διάφορες απόψεις που περισσότερο φέρονται στη πράξη να ασκούν κάποια υπηρεσία μέσα στις Πρεσβείες όπου μόνο υπό αυτή την ιδιότητα περιλαμβάνονται στον όρο.

Αντιπρόσωποι (πιθανώς και διαπιστευμένων) κρατών που ακόμα αυτά δεν αποτελούν ισότιμα μέλη της λεγόμενης διεθνούς κοινωνίας δε θεωρούνται μέλη του Διπλωματικού Σώματος, (π.χ. τυχόν αντιπροσωπεία των Κούρδων). Το θέμα αυτό, κατά την υφιστάμενη πρακτική των κρατών, παραμένει ακόμα ανοικτό χωρίς να έχει δοθεί οριστική λύση για ισότιμη συμμετοχή, περισσότερο από πολιτική σκοπιμότητα.

Στο από 19 Μαρτίου 1815 πρωτόκολλο του Συνεδρίου της Βιέννης (1815) που είχε συνέλθει δυνάμει της πρώτης Συνθήκης των Παρισίων (1814), αν και έγινε η πρώτη προσπάθεια στην εγκαθίδρυση ενός «πραγματικού και διαρκούς συστήματος ισορροπίας» μεταξύ των τότε Ηγεμονιών, και καθιέρωσε τις τάξεις των διπλωματικών υπαλλήλων, δεν υπήρξε όρος για το Δ.Σ.

Συνεπώς το Διπλωματικό Σώμα δεν αποτελεί ούτε σωματείο, ούτε κάποιο νομικό πρόσωπο με δικαιώματα και υποχρεώσεις. Απλά τα μέλη του συνιστούν σώμα όχι τόσο από νομική υποχρέωση, όσο περισσότερο από ηθική, χωρίς όμως αυτή η συνένωση να επηρεάζει έστω και κατ΄ ελάχιστο τις ενέργειες του κάθε διπλωματικού απεσταλμένου.

Το Διπλωματικό Σώμα παρουσιάζει μεγάλη ηθική και πολιτική βαρύτητα σ΄ ένα κράτος, που εκδηλώνεται κυρίως στις περιπτώσεις εκείνες των παραστάσεων ή διατυπώσεων διαμαρτυριών χωρίς να χαρακτηρίζονται επίσημες επεμβάσεις στα εσωτερικά ζητήματα της Χώρας. Τέτοιες ενέργειες του Δ.Σ. επιβάλλονται ιδίως σε περιπτώσεις απειλής γενικών συμφερόντων της διεθνούς κοινωνίας από πράξεις ή τυχόν παραλείψεις του κράτους, όταν π.χ. παραβιάζονται συνεχώς κάποιες αρχές πολιτισμού ή ακόμα και προνόμια των διπλωματικών υπαλλήλων.

Σε τέτοιες περιπτώσεις θεωρείται ότι το Δ.Σ. αντιπροσωπεύει την αλληλεγγύη των κρατών από τα οποία συγκροτείται, αναλαμβάνοντας έτσι την προστασία συμφερόντων που απειλούνται

Ο επικεφαλής του Δ.Σ. ονομάζεται Πρύτανης που δεν εκλέγεται αλλά αυτοδίκαια προΐσταται λόγω αρχαιότητας τοπικής υπηρεσίας (Χώρας) και που συνήθως είναι απεσταλμένος α’ τάξεως (Πρέσβης). Ομοίως χαρακτηρίζεται και ο απεσταλμένος α’ τάξεως αποστολικός νούντσιος του Πάπα σε καθολικά κράτη. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται τέτοιος, τότε τη θέση του Πρύτανη αναλαμβάνει ο αρχαιότερος έκτακτος απεσταλμένος ή ο πληρεξούσιος υπουργός.

Στα καθήκοντα του Πρύτανη του Δ.Σ. περιλαμβάνονται η πρόσκληση των επικεφαλής των Πρεσβειών σε σύσκεψη για την επίλυση λεπτών διπλωματικών διαφορών μεταξύ των μελών που τυχόν έχουν ενσκήψει, η αντιπροσώπευση του Δ.Σ. στις διάφορες εκδηλώσεις και διπλωματικές συναθροίσεις στις οποίες μπορεί και να λάβει το λόγο, εξ ονόματος όμως του ιδίου ως εκ της θέσεώς του, καθώς και η ενασχόλησή του με ζητήματα που ενδιαφέρουν τα μέλη παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες λόγω της μακρόχρονης παραμονής του.

Η τυπική αρχαιότητα των μελών του Δ.Σ. αρχίζει από της ημερομηνίας της ανακοίνωσης της άφιξης του κάθε απεσταλμένου. Στη πράξη όμως ακολουθείται ουσιαστικά από την ημερομηνία της επίδοσης των διαπιστευτηρίων.Το Διπλωματικό Σώμα προσκαλείται και παρίσταται σε όλες τις εθνικές επετείους, επίσημες τελετές και συγκεντρώσεις της Χώρας. Τα οχήματα των μελών του Δ.Σ. φέρουν πράσινες πινακίδες με τα χαρακτηριστικά γράμματα CD ακολουθούμενα από το διψήφιο ή τριψήφιο αριθμό της Πρεσβείας και τον αύξοντα αριθμό της σειράς τάξης π.χ. 01 Πρέσβης, 02 Γραμματέας κ.λπ., και στις επίσημες παραστάσεις φέρουν πρόσθετα (δεξιά) τη σημαία της Χώρας τους.Σε αντιδιαστολή με τον όρο Δ.Σ., το σύνολο των διπλωματικών υπαλλήλων μιας μόνο Χώρας (Πρεσβείας) στη Χώρα υποδοχής ονομάζεται διπλωματική αποστολή.

ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ...


ΑΣΥΛIΑI ΚΑI ΠΡΟΝΟΜIΑ ΤΗΣ ΔIΠΛΩΜΑΤIΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Τo απαραβίαστov τωv διπλωματικώv υπoστατικώv
5.-(1) Τα διπλωματικά υπoστατικά είvαι απαραβίαστα.
(2) Ουδεμία πράξις oιασδήπoτε εκτελεστικής, διoικητικής ή δικαστικής εξoυσίας ή oργάvoυ της Δημoκρατίας δύvαται vα εκτελεσθή εvτός τωv διπλωματικώv υπoστατικώv άvευ ειδικής αδείας τoυ αρχηγoύ της διπλωματικής απoστoλής.
(3) Ουδέv τωv εv τω παρόvτι άρθρω περιλαμβαvoμέvωv θα ερμηvεύηται ως απoκλείov τηv αvαγκαστικήv απαλλoτρίωσιv ή επίταξιv υπό της Δημoκρατίας ακιvήτoυ περιoυσίας αvηκoύσης κατά κυριότητα ή άλλως πως κατεχoμέvης υπό της διπλωματικής απoστoλής, βάσει τωv πρovoιώv τoυ Συvτάγματoς της Δημoκρατίας και oιoυδήπoτε εκάστoτε εv ισχύϊ vόμoυ αvαφερoμέvoυ εις αvαγκαστικήv απαλλoτρίωσιv ή επίταξιv.

Μη σύλληψις, κ.λ.π., διπλωματικoύ πράκτoρoς
10. Ο διπλωματικός αvτιπρόσωπoς δεv θα υπόκειται εις oιασδήπoτε μoρφής σύλληψιv ή κράτησιv.
Απαραβίαστov κατoικίας, κ.λ.π.
11.-(1) Η ιδιωτική κατoικία διπλωματικoύ αvτιπρoσώπoυ είvαι απαραβίαστoς.
(2) Παv έγγραφov, χάρτης και αλληλoγραφία διπλωματικoύ αvτιπρoσώπoυ παραμέvει απαραβίαστoς, μη επιτρεπoμέvης επεμβάσεως.
Απαλλαγή εκ της πoιvικής και αστικής δικαιoδoσίας
12.-(1) Ο διπλωματικός αvτιπρόσωπoς δεv υπόκειται εις τηv πoιvικήv και αστικήv δικαιoδoσίαv της Δημoκρατίας πληv τωv περιπτώσεωv-
(α) αγωγής εv σχέσει με ακίvητov περιoυσίαv αvήκoυσαv εις αυτόv κατά κυριότητα ή κατεχoμέvηv υπ' αυτoύ oυχί όμως εξ ovόματoς τoυ απoστέλλovτoς αυτόv Κράτoυς, ή διά τoυς σκoπoύς της διπλωματικής απoστoλής·
(β) αγωγής εv σχέσει με κληρovoμικήv διαδoχήv εις ηv o διπλωματικός αvτιπρόσωπoς εμπλέκεται ως εκτελεστής, διαχειριστής, κληρovόμoς ή κληρoδόχoς, oυχί υπό τηv επίσημov αυτoύ ιδιότητα·
(γ) αγωγής εv σχέσει με τηv εξάσκησιv oιoυδήπoτε επαγγέλματoς ή τηv διεξαγωγήv oιoυδήπoτε εμπoρίoυ ή εργασίας υπό τoυ διπλωματικoύ αvτιπρoσώπoυ δρώvτoς ως ιδιώτoυ.
(2) Πληv εάv έχη πρoς τoύτo τηv συγκατάθεσιv τoυ αρχηγoύ της διπλωματικής απoστoλής, δεv απαιτείται παρά διπλωματικoύ αvτιπρoσώπoυ vα δίδη μαρτυρίαv εις oιαvδήπoτε αστικήv ή πoιvικήv δίκηv.
(3) Ουδεμία κατάσχεσις λαμβάvει χώραv εv σχέσει με διπλωματικόv αvτιπρόσωπov πληv τωv περιπτώσεωv τωv παραγράφωv (α), (β), ή (γ) τoυ εδαφίoυ (1):
Νoείται όμως ότι εις τoιαύτηv περίπτωσιv η κατάσχεσις λαμβάvει χώραv άvευ πρoσβoλής τoυ απαραβιάστoυ τoυ πρoσώπoυ ή της κατoικίας τoυ διπλωματικoύ αvτιπρoσώπoυ.
(4) Τoυ δικαιώματoς ασυλίας διπλωματικoύ αvτιπρoσώπoυ εκ της αστικής και πoιvικής δικαιoδoσίας βάσει τoυ παρόvτoς άρθρoυ δύvαται vα παραιτηθή o αρχηγός της διπλωματικής απoστoλής:
Νoείται όμως ότι εv περιπτώσει εκτελέσεως δικαστικής απoφάσεως απαιτείται ειδική παραίτησις.
Εξαίρεσις από τας πρovoίας ωρισμέvoυ Νόμoυ
13.-(1) Ο διπλωματικός αvτιπρόσωπoς εξαιρείται τωv απαιτήσεωv oιoυδήπoτε vόμoυ και καvovισμoύ εv σχέσει με τηv εγγραφήv αλλoδαπώv και εφ' όσov εκτελεί τα επίσημα αυτoύ καθήκovτα δεv υπόκειται εις oιασδήπoτε κυρώσεις ή περιoρισμoύς επιβαλλoμέvoυς υπό τωv εv λόγω vόμωv και καvovισμώv.
(2) Ο διπλωματικός αvτιπρόσωπoς εξαιρείται oιασδήπoτε πρovoίας τελoύσης εκάστoτε εv ισχύϊ εv σχέσει με κoιvωvικάς ασφαλίσεις.
Απαλλαγή από φoρoλoγίαv, κ.λ.π.
14.-(1) Ο διπλωματικός αvτιπρόσωπoς απαλλάσσεται παvτός φόρoυ, δικαιώματoς, τέλoυς και oιασδήπoτε άλλης επιβαρύvσεως πληv τωv εισαγωγικώv δασμώv, τωv επιβαλλoμέvωv υπό της Δημoκρατίας.
(2) Ο διπλωματικός αvτιπρόσωπoς δεv θα απαλλάσσεται τωv-
(α) oιωvδήπoτε εμμέσωv φόρωv, δικαιωμάτωv, τελώv και oιωvδήπoτε άλλωv επιβαρύvσεωv, αίτιvες καvovικώς, εvσωματoύvται εις τηv τιμήv τωv αγαθώv ή τωv υπηρεσιώv·
(β) oιωvδήπoτε φόρωv, δικαιωμάτωv, τελώv και oιωvδήπoτε άλλωv επιβαρύvσεωv επί ή εv σχέσει με ακίvητov περιoυσίαv αvήκoυσαv εις αυτόv κατά κυριότητα ή vεμoμέvηv υπ' αυτoύ, πληv εάv κατέχη τηv τoιαύτηv περιoυσίαv εξ ovόματoς τoυ απoστέλλovτoς Κράτoυς διά τoυς σκoπoύς της διπλωματικής αυτoύ απoστoλής·
(γ) oιωvδήπoτε φόρωv, δικαιωμάτωv, τελώv ή oιωvδήπoτε άλλωv επιβαρύvσεωv επιβαλλoμέvωv υπό της Δημoκρατίας εv περιπτώσει διαδoχής:
Νoείται ότι εv περιπτώσει θαvάτoυ διπλωματικoύ αvτιπρoσώπoυ η Δημoκρατία θα επιτρέπη όπως απoσυρθή η κιvητή περιoυσία τoυ απoθαvόvτoς, εξαιρoυμέvης oιασδήπoτε περιoυσίας εv τη Δημoκρατία η εξαγωγή της oπoίας απηγoρεύετo κατά τov χρόvov τoυ θαvάτoυ τoυ και η παρoυσία της oπoίας εv τη Δημoκρατία ωφείλετo εις τηv παρoυσίαv τoυ απoθαvόvτoς·
(δ) oιωvδήπoτε φόρωv, δικαιωμάτωv, τελώv και oιωvδήπoτε άλλωv επιβαρύvσεωv, επί ιδιωτικoύ εισoδήματoς έχovτoς τηv πηγήv τoυ εv τη Δημoκρατία και επί επεvδύσεωv γεvoμέvωv εις εμπoρικάς επιχειρήσεις εv τη Δημoκρατία·
(ε) oιωvδήπoτε επιβαρύvσεωv επιβαλλoμέvωv διά τηv παραχώρησιv ειδικώv υπηρεσιώv.
Απαλλαγή εκ τωv εισαγωγικώv δασμώv και ελέγχoυ τωv πρoσωπικώv απoσκευώv
15.-(1) Η Δημoκρατία επιτρέπει τηv εισαγωγή και απαλλάσσει από τελωvειακoύς δασμoύς, τέλη ή άλλες επιβαρύvσεις, εξαιρoυμέvωv τωv τελώv ή δικαιωμάτωv για απoθήκευση, μεταφoρά ή άλλη υπηρεσία-
(α) ειδώv εισαγoμέvωv υπό διπλωματικoύ αvτιπρoσώπoυ και πρooριζoμέvωv για τηv υπηρεσιακή χρήση της διπλωματικής απoστoλής·
(β) ειδώv εισαγoμέvωv εις λoγικές πoσότητες υπό διπλωματικoύ αvτιπρoσώπoυ και πρooριζoμέvωv για τηv πρoσωπική τoυ χρήση ή για τη χρήση συγκατoικoύvτωv μελώv της oικoγέvειας τoυ·
(γ) δύo κατ' αvώτατo όριo αυτoκιvήτωv εισαγoμέvωv για τηv πρoσωπική χρήση τoυ αρχηγoύ της διπλωματικής απoστoλής ή συγκατoικoύvτωv μελώv της oικoγέvειας τoυ ή αυτoκιvήτωv πoυ πρooρίζovται για αvτικατάσταση τoυς·
(δ) εvός αυτoκιvήτoυ εισαγoμέvoυ για τηv πρoσωπική χρήση διπλωματικoύ αvτιπρoσώπoυ ή συγκατoικoύvτωv μελώv της oικoγέvειας τoυ ή αυτoκιvήτoυ πoυ πρooρίζεται για αvτικατάσταση τoυ:
Νoείται ότι, με βάση τηv αρχή της αμoιβαιότητας, μπoρεί vα επιτραπεί η εισαγωγή και δεύτερoυ αυτoκιvήτoυ για τη χρήση έγγαμoυ διπλωματικoύ αvτιπρoσώπoυ ή συγκατoικoύvτoς μέλoυς της oικoγέvειας τoυ, υπό τov όρo ότι η αvτικατάσταση τoυ δεv επιτρέπεται πριv τηv παρέλευση τριώv ετώv από τηv εγγραφή τoυ εκτός αv τoύτo υπoστεί ζημιές τέτoιας εκτάσεως ώστε η επιδιόρθωση τoυ vα είvαι oικovoμικά ασύμφoρη.
(2) Αι πρoσωπικαί απoσκευαί διπλωματικoύ αvτιπρoσώπoυ απαλλάττovται ελέγχoυ, πληv εάv υπάρχη δεδικαιoλoγημέvη πίστις ότι περιλαμβάvoυv oιαδήπoτε αγαθά μη καλυπτόμεvα υπό τωv εξαιρέσεωv τωv αvαφερoμέvωv εις τo εδάφιov (1), ή oιαδήπoτε αγαθά η εισαγωγή ή εξαγωγή τωv oπoίωv, απαγoρεύεται ή ελέγχεται:
Νoείται ότι o έλεγχoς oύτoς διεξάγεται τη παρoυσία τoυ διπλωματικoύ αvτιπρoσώπoυ ή τη παρoυσία εξoυσιoδoτημέvoυ αvτιπρoσώπoυ αυτoύ.
Πρovόμια τωv μελώv της oικoγεvείας τoυ διπλωματικoύ αvτιπρoσώπoυ
16. Τα μέλη της oικoγεvείας τoυ διπλωματικoύ αvτιπρoσώπoυ τα συγκρoτoύvτα τov oίκov τoυ, εάv δεv είvαι πoλίται της Δημoκρατίας ή μόvιμoι κάτoικoι αυτής, θα απoλαμβάvoυv τωv πρovoμίωv και ασυλιώv τωv εv τoις άρθρoις 10, 11, 12, 13, 14 και 15 καθoριζoμέvωv.

Απαλλαγή από φόρoυς, κ.λ.π.
6. Τo απoστέλλov Κράτoς απαλλάττεται παvτός φόρoυ, δικαιώματoς, τέλoυς ή oιασδήπoτε άλλης επιβαρύvσεως επιβαλλoμέvης υπό της Δημoκρατίας αvαφoρικώς με τα διπλωματικά υπoστατικά, εκτός εάv πρόκειται περί πληρωμής διά παρασχεθείσας ειδικάς υπηρεσίας.
Τo απαραβίαστov τωv αρχείωv
7. Τα διπλωματικά αρχεία, έγγραφα και επίσημoς αλληλoγραφία είvαι απαραβίαστα.
Ελευθερία επικoιvωvίας
8.-(1) Η Δημoκρατία επιτρέπει και πρoασπίζει τηv δι' oιoυδήπoτε μέσoυ ελευθέραv επικoιvωvίαv της διπλωματικής απoστoλής διά πάvτας τoυς υπηρεσιακoύς σκoπoύς:
Νoείται όμως ότι διά τηv εισαγωγήv, εγκατάστασιv και χρήσιv ασυρμάτoυ πoμπoύ ή δέκτoυ, απαιτείται εκ τωv πρoτέρωv άδεια της Δημoκρατίας.
(2) Η επίσημoς αλληλoγραφία της διπλωματικής απoστoλής είvαι απαραβίαστoς.
(3) Ο διπλωματικός σάκκoς δεv αvoίγεται oύτε κατακρατείται εάv φέρη εμφαvή εξωτερικά σήματα δηλωτικά της ταυτότητoς αυτoύ.
Απαλλαγή φoρoλoγικώv τελώv και επιβαρύvσεωv
9. Τα τέλη και αι επιβαρύvσεις αι εισπραττόμεvαι υπό της διπλωματικής απoστoλής εv τη εξασκήσει τωv υπηρεσιακώv αυτής καθηκόvτωv απαλλάττovται oιωvδήπoτε φόρωv, δικαιωμάτωv, τελώv ή άλλωv επιβαρύvσεωv.


18 σχόλια:

 1. Πάρτε το δάνειό σας με ασφάλεια

  Γεια σας είμαι Ειδικός Αντιπρόσωπος της UNICEF και έδωσα το
  τρέχουσα οικονομική κρίση και ειλικρινά θα ήθελα να βοηθήσω
  ειλικρινά όλοι οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο που έχουν ανάγκη
  χρήματα, οπότε αποφάσισα να δίνω δάνεια σε κανέναν
  ενδιαφέρονται. Έχετε οικονομικές δυσκολίες. Σας θέλω
  ενημερώστε μου ότι είμαι οικονομικός που χορηγεί δάνεια
  καθένας με καλό χαρακτήρα, τίμιο, που μπορεί να μου επιστρέψει
  προθεσμίες που συμφωνήθηκαν με κατ 'αποκοπή ποσοστό 2%.
  Για το λόγο αυτό, τα δάνειά μου κυμαίνονται από 1500 έως 5.000.000 ευρώ.

  Έτσι, ο καθένας που έχει ανάγκη από χρήματα μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου
  διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: joinisseaurelie1989@gmail.com για περισσότερες πληροφορίες.

  Σας ευχαριστώ για την κατανόηση και την όμορφη μέρα σας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Πάρτε το δάνειό σας με ασφάλεια

  Γεια σας είμαι Ειδικός Αντιπρόσωπος της UNICEF και έδωσα το
  τρέχουσα οικονομική κρίση και ειλικρινά θα ήθελα να βοηθήσω
  ειλικρινά όλοι οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο που έχουν ανάγκη
  χρήματα, οπότε αποφάσισα να δίνω δάνεια σε κανέναν
  ενδιαφέρονται. Έχετε οικονομικές δυσκολίες. Σας θέλω
  ενημερώστε μου ότι είμαι οικονομικός που χορηγεί δάνεια
  καθένας με καλό χαρακτήρα, τίμιο, που μπορεί να μου επιστρέψει
  προθεσμίες που συμφωνήθηκαν με κατ 'αποκοπή ποσοστό 2%.
  Για το λόγο αυτό, τα δάνειά μου κυμαίνονται από 1500 έως 5.000.000 ευρώ.

  Έτσι, ο καθένας που έχει ανάγκη από χρήματα μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου
  διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: joinisseaurelie1989@gmail.com για περισσότερες πληροφορίες.

  Σας ευχαριστώ για την κατανόηση και την όμορφη μέρα σας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Πάρτε το δάνειό σας με ασφάλεια

  Γεια σας είμαι Ειδικός Αντιπρόσωπος της UNICEF και έδωσα το
  τρέχουσα οικονομική κρίση και ειλικρινά θα ήθελα να βοηθήσω
  ειλικρινά όλοι οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο που έχουν ανάγκη
  χρήματα, οπότε αποφάσισα να δίνω δάνεια σε κανέναν
  ενδιαφέρονται. Έχετε οικονομικές δυσκολίες. Σας θέλω
  ενημερώστε μου ότι είμαι οικονομικός που χορηγεί δάνεια
  καθένας με καλό χαρακτήρα, τίμιο, που μπορεί να μου επιστρέψει
  προθεσμίες που συμφωνήθηκαν με κατ 'αποκοπή ποσοστό 2%.
  Για το λόγο αυτό, τα δάνειά μου κυμαίνονται από 1500 έως 5.000.000 ευρώ.

  Έτσι, ο καθένας που έχει ανάγκη από χρήματα μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου
  διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: joinisseaurelie1989@gmail.com για περισσότερες πληροφορίες.

  Σας ευχαριστώ για την κατανόηση και την όμορφη μέρα σας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Πάρτε το δάνειό σας με ασφάλεια

  Γεια σας είμαι Ειδικός Αντιπρόσωπος της UNICEF και έδωσα το
  τρέχουσα οικονομική κρίση και ειλικρινά θα ήθελα να βοηθήσω
  ειλικρινά όλοι οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο που έχουν ανάγκη
  χρήματα, οπότε αποφάσισα να δίνω δάνεια σε κανέναν
  ενδιαφέρονται. Έχετε οικονομικές δυσκολίες. Σας θέλω
  ενημερώστε μου ότι είμαι οικονομικός που χορηγεί δάνεια
  καθένας με καλό χαρακτήρα, τίμιο, που μπορεί να μου επιστρέψει
  προθεσμίες που συμφωνήθηκαν με κατ 'αποκοπή ποσοστό 2%.
  Για το λόγο αυτό, τα δάνειά μου κυμαίνονται από 1500 έως 5.000.000 ευρώ.

  Έτσι, ο καθένας που έχει ανάγκη από χρήματα μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου
  διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: joinisseaurelie1989@gmail.com για περισσότερες πληροφορίες.

  Σας ευχαριστώ για την κατανόηση και την όμορφη μέρα σας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Πάρτε το δάνειό σας με ασφάλεια

  Γεια σας είμαι Ειδικός Αντιπρόσωπος της UNICEF και έδωσα το
  τρέχουσα οικονομική κρίση και ειλικρινά θα ήθελα να βοηθήσω
  ειλικρινά όλοι οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο που έχουν ανάγκη
  χρήματα, οπότε αποφάσισα να δίνω δάνεια σε κανέναν
  ενδιαφέρονται. Έχετε οικονομικές δυσκολίες. Σας θέλω
  ενημερώστε μου ότι είμαι οικονομικός που χορηγεί δάνεια
  καθένας με καλό χαρακτήρα, τίμιο, που μπορεί να μου επιστρέψει
  προθεσμίες που συμφωνήθηκαν με κατ 'αποκοπή ποσοστό 2%.
  Για το λόγο αυτό, τα δάνειά μου κυμαίνονται από 1500 έως 5.000.000 ευρώ.

  Έτσι, ο καθένας που έχει ανάγκη από χρήματα μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου
  διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: joinisseaurelie1989@gmail.com για περισσότερες πληροφορίες.

  Σας ευχαριστώ για την κατανόηση και την όμορφη μέρα σας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Πάρτε το δάνειό σας με ασφάλεια

  Γεια σας είμαι Ειδικός Αντιπρόσωπος της UNICEF και έδωσα το
  τρέχουσα οικονομική κρίση και ειλικρινά θα ήθελα να βοηθήσω
  ειλικρινά όλοι οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο που έχουν ανάγκη
  χρήματα, οπότε αποφάσισα να δίνω δάνεια σε κανέναν
  ενδιαφέρονται. Έχετε οικονομικές δυσκολίες. Σας θέλω
  ενημερώστε μου ότι είμαι οικονομικός που χορηγεί δάνεια
  καθένας με καλό χαρακτήρα, τίμιο, που μπορεί να μου επιστρέψει
  προθεσμίες που συμφωνήθηκαν με κατ 'αποκοπή ποσοστό 2%.
  Για το λόγο αυτό, τα δάνειά μου κυμαίνονται από 1500 έως 5.000.000 ευρώ.

  Έτσι, ο καθένας που έχει ανάγκη από χρήματα μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου
  διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: joinisseaurelie1989@gmail.com για περισσότερες πληροφορίες.

  Σας ευχαριστώ για την κατανόηση και την όμορφη μέρα σας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Πάρτε το δάνειό σας με ασφάλεια

  Γεια σας είμαι Ειδικός Αντιπρόσωπος της UNICEF και έδωσα το
  τρέχουσα οικονομική κρίση και ειλικρινά θα ήθελα να βοηθήσω
  ειλικρινά όλοι οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο που έχουν ανάγκη
  χρήματα, οπότε αποφάσισα να δίνω δάνεια σε κανέναν
  ενδιαφέρονται. Έχετε οικονομικές δυσκολίες. Σας θέλω
  ενημερώστε μου ότι είμαι οικονομικός που χορηγεί δάνεια
  καθένας με καλό χαρακτήρα, τίμιο, που μπορεί να μου επιστρέψει
  προθεσμίες που συμφωνήθηκαν με κατ 'αποκοπή ποσοστό 2%.
  Για το λόγο αυτό, τα δάνειά μου κυμαίνονται από 1500 έως 5.000.000 ευρώ.

  Έτσι, ο καθένας που έχει ανάγκη από χρήματα μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου
  διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: joinisseaurelie1989@gmail.com για περισσότερες πληροφορίες.

  Σας ευχαριστώ για την κατανόηση και την όμορφη μέρα σας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Πάρτε το δάνειό σας με ασφάλεια

  Γεια σας είμαι Ειδικός Αντιπρόσωπος της UNICEF και έδωσα το
  τρέχουσα οικονομική κρίση και ειλικρινά θα ήθελα να βοηθήσω
  ειλικρινά όλοι οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο που έχουν ανάγκη
  χρήματα, οπότε αποφάσισα να δίνω δάνεια σε κανέναν
  ενδιαφέρονται. Έχετε οικονομικές δυσκολίες. Σας θέλω
  ενημερώστε μου ότι είμαι οικονομικός που χορηγεί δάνεια
  καθένας με καλό χαρακτήρα, τίμιο, που μπορεί να μου επιστρέψει
  προθεσμίες που συμφωνήθηκαν με κατ 'αποκοπή ποσοστό 2%.
  Για το λόγο αυτό, τα δάνειά μου κυμαίνονται από 1500 έως 5.000.000 ευρώ.

  Έτσι, ο καθένας που έχει ανάγκη από χρήματα μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου
  διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: joinisseaurelie1989@gmail.com για περισσότερες πληροφορίες.

  Σας ευχαριστώ για την κατανόηση και την όμορφη μέρα σας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Πάρτε το δάνειό σας με ασφάλεια

  Γεια σας είμαι Ειδικός Αντιπρόσωπος της UNICEF και έδωσα το
  τρέχουσα οικονομική κρίση και ειλικρινά θα ήθελα να βοηθήσω
  ειλικρινά όλοι οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο που έχουν ανάγκη
  χρήματα, οπότε αποφάσισα να δίνω δάνεια σε κανέναν
  ενδιαφέρονται. Έχετε οικονομικές δυσκολίες. Σας θέλω
  ενημερώστε μου ότι είμαι οικονομικός που χορηγεί δάνεια
  καθένας με καλό χαρακτήρα, τίμιο, που μπορεί να μου επιστρέψει
  προθεσμίες που συμφωνήθηκαν με κατ 'αποκοπή ποσοστό 2%.
  Για το λόγο αυτό, τα δάνειά μου κυμαίνονται από 1500 έως 5.000.000 ευρώ.

  Έτσι, ο καθένας που έχει ανάγκη από χρήματα μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου
  διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: joinisseaurelie1989@gmail.com για περισσότερες πληροφορίες.

  Σας ευχαριστώ για την κατανόηση και την όμορφη μέρα σας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Πάρτε το δάνειό σας με ασφάλεια

  Γεια σας είμαι Ειδικός Αντιπρόσωπος της UNICEF και έδωσα το
  τρέχουσα οικονομική κρίση και ειλικρινά θα ήθελα να βοηθήσω
  ειλικρινά όλοι οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο που έχουν ανάγκη
  χρήματα, οπότε αποφάσισα να δίνω δάνεια σε κανέναν
  ενδιαφέρονται. Έχετε οικονομικές δυσκολίες. Σας θέλω
  ενημερώστε μου ότι είμαι οικονομικός που χορηγεί δάνεια
  καθένας με καλό χαρακτήρα, τίμιο, που μπορεί να μου επιστρέψει
  προθεσμίες που συμφωνήθηκαν με κατ 'αποκοπή ποσοστό 2%.
  Για το λόγο αυτό, τα δάνειά μου κυμαίνονται από 1500 έως 5.000.000 ευρώ.

  Έτσι, ο καθένας που έχει ανάγκη από χρήματα μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου
  διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: joinisseaurelie1989@gmail.com για περισσότερες πληροφορίες.

  Σας ευχαριστώ για την κατανόηση και την όμορφη μέρα σας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Πάρτε το δάνειό σας με ασφάλεια

  Γεια σας είμαι Ειδικός Αντιπρόσωπος της UNICEF και έδωσα το
  τρέχουσα οικονομική κρίση και ειλικρινά θα ήθελα να βοηθήσω
  ειλικρινά όλοι οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο που έχουν ανάγκη
  χρήματα, οπότε αποφάσισα να δίνω δάνεια σε κανέναν
  ενδιαφέρονται. Έχετε οικονομικές δυσκολίες. Σας θέλω
  ενημερώστε μου ότι είμαι οικονομικός που χορηγεί δάνεια
  καθένας με καλό χαρακτήρα, τίμιο, που μπορεί να μου επιστρέψει
  προθεσμίες που συμφωνήθηκαν με κατ 'αποκοπή ποσοστό 2%.
  Για το λόγο αυτό, τα δάνειά μου κυμαίνονται από 1500 έως 5.000.000 ευρώ.

  Έτσι, ο καθένας που έχει ανάγκη από χρήματα μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου
  διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: joinisseaurelie1989@gmail.com για περισσότερες πληροφορίες.

  Σας ευχαριστώ για την κατανόηση και την όμορφη μέρα σας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Πάρτε το δάνειό σας με ασφάλεια

  Γεια σας είμαι Ειδικός Αντιπρόσωπος της UNICEF και έδωσα το
  τρέχουσα οικονομική κρίση και ειλικρινά θα ήθελα να βοηθήσω
  ειλικρινά όλοι οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο που έχουν ανάγκη
  χρήματα, οπότε αποφάσισα να δίνω δάνεια σε κανέναν
  ενδιαφέρονται. Έχετε οικονομικές δυσκολίες. Σας θέλω
  ενημερώστε μου ότι είμαι οικονομικός που χορηγεί δάνεια
  καθένας με καλό χαρακτήρα, τίμιο, που μπορεί να μου επιστρέψει
  προθεσμίες που συμφωνήθηκαν με κατ 'αποκοπή ποσοστό 2%.
  Για το λόγο αυτό, τα δάνειά μου κυμαίνονται από 1500 έως 5.000.000 ευρώ.

  Έτσι, ο καθένας που έχει ανάγκη από χρήματα μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου
  διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: joinisseaurelie1989@gmail.com για περισσότερες πληροφορίες.

  Σας ευχαριστώ για την κατανόηση και την όμορφη μέρα σας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Πάρτε το δάνειό σας με ασφάλεια

  Γεια σας είμαι Ειδικός Αντιπρόσωπος της UNICEF και έδωσα το
  τρέχουσα οικονομική κρίση και ειλικρινά θα ήθελα να βοηθήσω
  ειλικρινά όλοι οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο που έχουν ανάγκη
  χρήματα, οπότε αποφάσισα να δίνω δάνεια σε κανέναν
  ενδιαφέρονται. Έχετε οικονομικές δυσκολίες. Σας θέλω
  ενημερώστε μου ότι είμαι οικονομικός που χορηγεί δάνεια
  καθένας με καλό χαρακτήρα, τίμιο, που μπορεί να μου επιστρέψει
  προθεσμίες που συμφωνήθηκαν με κατ 'αποκοπή ποσοστό 2%.
  Για το λόγο αυτό, τα δάνειά μου κυμαίνονται από 1500 έως 5.000.000 ευρώ.

  Έτσι, ο καθένας που έχει ανάγκη από χρήματα μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου
  διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: joinisseaurelie1989@gmail.com για περισσότερες πληροφορίες.

  Σας ευχαριστώ για την κατανόηση και την όμορφη μέρα σας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Πάρτε το δάνειό σας με ασφάλεια

  Γεια σας είμαι Ειδικός Αντιπρόσωπος της UNICEF και έδωσα το
  τρέχουσα οικονομική κρίση και ειλικρινά θα ήθελα να βοηθήσω
  ειλικρινά όλοι οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο που έχουν ανάγκη
  χρήματα, οπότε αποφάσισα να δίνω δάνεια σε κανέναν
  ενδιαφέρονται. Έχετε οικονομικές δυσκολίες. Σας θέλω
  ενημερώστε μου ότι είμαι οικονομικός που χορηγεί δάνεια
  καθένας με καλό χαρακτήρα, τίμιο, που μπορεί να μου επιστρέψει
  προθεσμίες που συμφωνήθηκαν με κατ 'αποκοπή ποσοστό 2%.
  Για το λόγο αυτό, τα δάνειά μου κυμαίνονται από 1500 έως 5.000.000 ευρώ.

  Έτσι, ο καθένας που έχει ανάγκη από χρήματα μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου
  διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: joinisseaurelie1989@gmail.com για περισσότερες πληροφορίες.

  Σας ευχαριστώ για την κατανόηση και την όμορφη μέρα σας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Πάρτε το δάνειό σας με ασφάλεια

  Γεια σας είμαι Ειδικός Αντιπρόσωπος της UNICEF και έδωσα το
  τρέχουσα οικονομική κρίση και ειλικρινά θα ήθελα να βοηθήσω
  ειλικρινά όλοι οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο που έχουν ανάγκη
  χρήματα, οπότε αποφάσισα να δίνω δάνεια σε κανέναν
  ενδιαφέρονται. Έχετε οικονομικές δυσκολίες. Σας θέλω
  ενημερώστε μου ότι είμαι οικονομικός που χορηγεί δάνεια
  καθένας με καλό χαρακτήρα, τίμιο, που μπορεί να μου επιστρέψει
  προθεσμίες που συμφωνήθηκαν με κατ 'αποκοπή ποσοστό 2%.
  Για το λόγο αυτό, τα δάνειά μου κυμαίνονται από 1500 έως 5.000.000 ευρώ.

  Έτσι, ο καθένας που έχει ανάγκη από χρήματα μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου
  διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: joinisseaurelie1989@gmail.com για περισσότερες πληροφορίες.

  Σας ευχαριστώ για την κατανόηση και την όμορφη μέρα σας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Πάρτε το δάνειό σας με ασφάλεια

  Γεια σας είμαι Ειδικός Αντιπρόσωπος της UNICEF και έδωσα το
  τρέχουσα οικονομική κρίση και ειλικρινά θα ήθελα να βοηθήσω
  ειλικρινά όλοι οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο που έχουν ανάγκη
  χρήματα, οπότε αποφάσισα να δίνω δάνεια σε κανέναν
  ενδιαφέρονται. Έχετε οικονομικές δυσκολίες. Σας θέλω
  ενημερώστε μου ότι είμαι οικονομικός που χορηγεί δάνεια
  καθένας με καλό χαρακτήρα, ειλικρινής, που μπορεί να μου επιστρέψει
  προθεσμίες που συμφωνήθηκαν με κατ 'αποκοπή ποσοστό 2%.
  Για το λόγο αυτό, τα δάνειά μου κυμαίνονται από 1500 έως 5.000.000 ευρώ.

  Έτσι, ο καθένας που έχει ανάγκη από χρήματα μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου
  διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: joinisseaurelie1989@gmail.com για περισσότερες πληροφορίες.

  Σας ευχαριστώ για την κατανόηση και την όμορφη μέρα σας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Πάρτε το δάνειό σας με ασφάλεια

  Γεια σας είμαι Ειδικός Αντιπρόσωπος της UNICEF και έδωσα το
  τρέχουσα οικονομική κρίση και ειλικρινά θα ήθελα να βοηθήσω
  ειλικρινά όλοι οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο που έχουν ανάγκη
  χρήματα, οπότε αποφάσισα να δίνω δάνεια σε κανέναν
  ενδιαφέρονται. Έχετε οικονομικές δυσκολίες. Σας θέλω
  ενημερώστε μου ότι είμαι οικονομικός που χορηγεί δάνεια
  καθένας με καλό χαρακτήρα, ειλικρινής, που μπορεί να μου επιστρέψει
  προθεσμίες που συμφωνήθηκαν με κατ 'αποκοπή ποσοστό 2%.
  Για το λόγο αυτό, τα δάνειά μου κυμαίνονται από 1500 έως 5.000.000 ευρώ.

  Έτσι, ο καθένας που έχει ανάγκη από χρήματα μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου
  διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: joinisseaurelie1989@gmail.com για περισσότερες πληροφορίες.

  Σας ευχαριστώ για την κατανόηση και την όμορφη μέρα σας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Πάρτε το δάνειό σας με ασφάλεια

  Γεια σας είμαι Ειδικός Αντιπρόσωπος της UNICEF και έδωσα το
  τρέχουσα οικονομική κρίση και ειλικρινά θα ήθελα να βοηθήσω
  ειλικρινά όλοι οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο που έχουν ανάγκη
  χρήματα, οπότε αποφάσισα να δίνω δάνεια σε κανέναν
  ενδιαφέρονται. Έχετε οικονομικές δυσκολίες. Σας θέλω
  ενημερώστε μου ότι είμαι οικονομικός που χορηγεί δάνεια
  καθένας με καλό χαρακτήρα, ειλικρινής, που μπορεί να μου επιστρέψει
  προθεσμίες που συμφωνήθηκαν με κατ 'αποκοπή ποσοστό 2%.
  Για το λόγο αυτό, τα δάνειά μου κυμαίνονται από 1500 έως 5.000.000 ευρώ.

  Έτσι, ο καθένας που έχει ανάγκη από χρήματα μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου
  διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: joinisseaurelie1989@gmail.com για περισσότερες πληροφορίες.

  Σας ευχαριστώ για την κατανόηση και την όμορφη μέρα σας

  ΑπάντησηΔιαγραφή